ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή της ΕΛΔΙΑ Α.Ε. στο έργο MoBiSol

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05079).

Συνεργασία της ΕΛΔΙΑ Α.Ε. με το ερευνητικό κέντρο Fraunhofer

 

H ΕΛΔΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ερευνητικό κέντρο Fraunhofer πάνω στο ερευνητικό πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο H2020-Composition. Συγκεκριμένα, η ΕΛΔΙΑ ΑΕ θα συμμετέχει στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (IIMS)  στο βιομηχανικό περιβάλλον του τελικού χρήστη.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο www.composition-project.eu