Προφίλ

Η ΕΛΔΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο  της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Eταιρία παρέχει ορθολογικές λύσεις σε θέματα διαχείρισης και αποκομιδής στερεών αποβλήτων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, των ΟΤΑ ή των Οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Eταιρίας μας είναι οι παρακάτω:

Συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών μας

Απομείωση – εκκαθάριση του συνολικού όγκου απορριμμάτων από υλικά χρήσιμα για ανακύκλωση.

Ελάττωση του όγκου απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, ανταποκρινόμενοι στη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων.

Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών που μεγιστοποιούν την αξιοποίηση των υλικών που προκύπτουν από τη διαλογή των απορριμμάτων

Αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών με αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Κάθε τμήμα της εταιρίας μας είναι προσανατολισμένο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συστηματική υλοποίηση όλων των παραπάνω αρχών