ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός της εταιρίας είναι να διασφαλίσει τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας.  Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και λοιπές πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σας.  Η εταιρία είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί Πολιτική της εταιρίας. Αυτή η υποχρέωση αντικατοπτρίζει την αξία που προσδίδουμε στην απόκτηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και άλλων που μοιράζονται τις προσωπικές πληροφορίες τους με εμάς.

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που χειρίζεται η εταιρία ή λειτουργούν για λογαριασμό της και περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας παγκοσμίως.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ως Ιδιωτικότητα θεωρούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και νοούνται εκείνες οι πληροφορίες και δεδομένα τα οποία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας, την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μαζί σας ή τον εντοπισμό σας, ενδεικτικά αναφερόμενων του ονόματός σας, της διεύθυνσής σας, της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου σας. Δεν θεωρούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τις πληροφορίες εκείνες που καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι εφικτό σε τρίτα πρόσωπα να αναγνωρίσουν με ευκολία συγκεκριμένο άτομο.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με τη χρησιμοποίηση ενός διαδικτυακού τόπου της εταιρίας μας, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής ιδιωτικότητας. Όποτε υποβάλετε πληροφορίες μέσω αυτού του τόπου, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών όπως περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική και σε οποιεσδήποτε δηλώσεις προστασίας της ιδιωτικότητας που ισχύουν για τη χώρα ή το διαδικτυακό τόπο.

4.1  Περιορισμοί κατά τη Συλλογή, Χρήση και Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρία θα προβαίνει στις εξής ενέργειες κατά το στάδιο της συλλογής προσωπικών δεδομένων:

 • Παροχή έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης γύρω από τις πρακτικές της που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα.
 • Συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και με άλλους παράγοντες.
 • Συλλογή προσωπικών δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα είναι συναφή, επαρκή και δεν θα υπερβαίνουν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί ή για σκοπούς για τους οποίους έχετε μεταγενέστερα συναινέσει.
 • Λήψη των συναλλακτικών θεμιτών μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι επαρκή, ακριβή, πλήρη και, όπου απαιτείται, ενημερωμένα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
 • Αποφυγή της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας προώθησης υπηρεσιών, χωρίς να σας δίνεται η δυνατότητα να εναντιωθείτε στην ενέργεια αυτή.
 • Λήψη των απαραίτητων μέτρων, συμβατικών ή μη, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ενδοεταιρικής διαβίβασης.

4.2  Πληροφορίες Συλλεγόμενες και Χρήση Αυτών

 

Όταν προσπελάζετε και χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας μας, υπάρχουν οι κάτωθι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα για εσάς:

 

4.1.  Πληροφορίες που Συλλέγονται Τοποθετώντας ένα «Cookie» στον Υπολογιστή Σας

Η εταιρία δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για εσάς εγκαθιστώντας μία «ετικέτα» στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η ετικέτα αυτή ονομάζεται «cookie».

Οι δικτυακοί τόποι της εταιρίας μας χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη cookies όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Google Analytics

 

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί το Google Analytics ως ένα εργαλείο της Google τη βοηθά να κατανοήσει πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας τις ιδιότητές τους. Το Google Analytics χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς όμως να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie “_ga”.

Αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Google Analytics:

Ονομασία Διάρκεια Περιγραφή
_ga 2 έτη Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
_gid 24 ώρες Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
_gat 1 λεπτό Χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει το βαθμό  απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών.

 

 1. Google Advertising

Χρησιμοποιούμε cookies από την υπηρεσία Google Advertising για την εξαγωγή συμπερασμάτων για σκοπούς διαφήμισης. Ορισμένες συνήθεις εφαρμογές των cookies είναι η επιλογή της διαφήμισης με βάση το σχετικό περιεχόμενο για έναν χρήστη, η βελτίωση της αναφοράς σχετικά με την απόδοση μιας εκστρατείας εκτελεί η εταιρία μας και η αποφυγή της εμφάνισης διαφημίσεων που έχουν προβληθεί ήδη σε έναν χρήστη.

Καθώς ένας χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) που αφορούν την εταιρία μας για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη ιστοσελίδα που επισκέφθηκε ο χρήστης όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να “θυμούνται” τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Google Advertising:

A/A Ονομασία
1. GPS
2. PREF
3. YSC
4. VISITOR_INFO1_LIVE
5. test_cookie

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε «cookies», μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να αποκλείει τα «cookies» ή να σας ειδοποιεί όταν ένα «cookie» τοποθετείται στον υπολογιστή σας. Μολονότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα «cookies» όταν επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκλείει τα «cookies» μας.

4.2. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

 

Η ιστοσελίδα της εταιρίας περιλαμβάνει εφαρμογές widgets ώστε να μπορεί ο πελάτης να κοινοποιεί μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το σήμα του Facebook, Twitter και Google Plus. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιριών που παρέχουν την εφαρμογή. Η εταιρία δεν έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρίες ή τη χρήση των πληροφοριών των πελατών από αυτές.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της εταιρίας μπορεί να φιλοξενήσει blogs, forums, άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών σε ειδικό πεδίο με την αναφορά ως «Τα Νέα μας». Ο σκοπός της χρήσης αυτής είναι η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου καθώς και ενημέρωσης του χρήστη.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η εταιρία δεν θα πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διαδικτυακούς τόπους της σε μεσίτες καταλόγων διευθύνσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η εταιρία μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας. Όταν γίνεται αυτό, αυτές οι άλλες επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή με τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια).

Η εταιρία μπορεί επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτοί οι τρίτοι απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε με αυτούς μόνο για να εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες ως αυστηρά εμπιστευτικές σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, όπως διανομείς. Όταν γίνεται αυτό, θα απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια) και μόνο όταν επιτρέπεται βάσει της παρούσας Πολιτικής, οποιωνδήποτε εφαρμοστέων δηλώσεων προστασίας της ιδιωτικότητας της χώρας ή του διαδικτυακού τόπου, και όλων των εφαρμοστέων νόμων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις μπορούμε να μοιραζόμαστε ή να διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες προς ανεξάρτητους τρίτους. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε έναν τρίτο (i) μετά από αίτημά σας, (ii) προς συμμόρφωση με νόμο ή δικαστική απόφαση, (iii) για διερεύνηση πιθανού αδικήματος, όπως η κλοπή ταυτότητας, (iv) σε σχέση με την πώληση, την αγορά, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση της εταιρίας ή μιας επιχειρησιακής μονάδας της εταιρίας, ή (v) κάτω από παρόμοιες περιστάσεις. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Πολλοί από τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρίας, σας επιτρέπουν να επιλέγετε την κοινοποίηση ή/και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σας ζητάμε να υποδείξετε τις επιλογές σας κατά τον χρόνο και στη σελίδα όπου παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της εταιρίας ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας.

Η εταιρία λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας πληροφοριών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ασφαλή τεχνολογία για να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σε εκείνους που έχουν επιχειρησιακή ανάγκη προς τούτο. Αν και χρησιμοποιούμε μέτρα ασφάλειας για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής ή ελεύθερη σφαλμάτων. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις της ασφάλειας πέρα του εύλογου ελέγχου μας.

 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρίας μπορεί να περιέχουν συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους που δεν διαχειρίζονται από την εταιρία. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία και δεν υπονοούν οποιαδήποτε επικύρωση των δραστηριοτήτων ή του περιεχομένου αυτών των τόπων, ούτε οποιαδήποτε συσχέτιση με τους χειριστές τους. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε την πολιτική ιδιωτικότητας που δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε προτού χρησιμοποιήσετε τον τόπο ή προτού παράσχετε προσωπικές πληροφορίες.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μπορείτε να αναθεωρείτε, να διορθώνετε και να ενημερώνετε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας μέσω ενός διαδικτυακού τόπου της εταιρίας με τη χρήση των μηχανισμών ανατροφοδότησης που παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email ή γράφοντας σε μας στη διεύθυνση: info@eldia.gr

 1. ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η εταιρία δεν απαιτεί από τους πελάτες της να υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα  διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσει από τους πελάτες να της παρέχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα  προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις της εταιρίας.

Η εταιρία μπορεί επίσης να ζητά την άδεια των πελατών για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών τους δεδομένων και αυτοί μπορούν είτε να συναινούν ή να αρνούνται αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως μια παρουσίαση των υπηρεσιών της εταιρίας, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσουν να διαγραφούν από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η εταιρία θα προσπαθήσει να διαγράψει τα δεδομένα τους το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσει να επεξεργαστεί αυτό το αίτημα.

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα ποικίλει και θα εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχουν νομικές απαιτήσεις να διατηρούμε ορισμένους τύπους δεδομένων για καθορισμένες περιόδους. Διαφορετικά, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

 1. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

 

Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι της εταιρίας δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η  εταιρία δεν ζητά εσκεμμένα ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από ή για τα παιδιά στους διαδικτυακούς της τόπους εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η εταιρία υποβάλλει την Παρούσα Πολιτική σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί  ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όταν θα συμβαίνουν αλλαγές, θα καταγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην Πολιτική. Η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για τους πελάτες και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή.

Η εταιρία ενθαρρύνει τους πελάτες να μελετούν κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία τα προσωπικά τους δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2018.